محوطه سازی ویلا، فلاور باکس و پله

طراح : مهندس حسن زاده

چوب های ترمو سوزنی برگ و پهن برگ با رنگ محافظ جهت پوشش پله، کف، در ورودی، فلاور باکس و محوطه ویلا استفاده شده است.

برای فلاورباکس (چوب سوزنی برگ)

Thermo wood Pine

2/1*4/2*360 cm

برای پله و کف (چوب سوزنی برگ)

Thermo wood Pine

2/6*9/2*360 cm

برای در ورودی (چوب پهن برگ)

Thermo wood Ash

2*9*300 cm